Welkom op de pagina van DOP Berg-Nattenhoven

DOP Berg-Nattenhoven dankt haar bestaan aan de Eigenkracht formule van de gemeente Stein die in juli 2014 plaatsvond in het MFC Berg. Na een introductie door burgemeester Leurs-Mordang konden de aanwezige inwoners aangeven wat ze echt belangrijk vonden voor de Leefbaarheid in eigen dorp. Uiteindelijk zijn uit deze bijeenkomst enkele werkgroepen ontstaan die samen het DOP gingen vormen.

De nieuwste telg in ons burgerplatform is de werkgroep Leefbaarheid Berg-Urmond waarbij het eerste onderwerp het behoud van basisschool De Avonturijn betrof. Waarschijnlijk hebt u hiervan wel e.e.a. meegekregen via publicaties in de media. Een van de artikelen vindt u HIER.

Inmiddels zijn er meerdere werkgroepen die we binnenkort op deze pagina zullen presenteren.

Wilt uzelf ook wel wat betekenen voor de Leefbaarheid van Berg aan de Maas en Nattenhoven dan kunt u dat laten weten middels een mail naar DOP@1berg.nl.

Nieuws

DOP en gemeente realiseren nieuw Schoorvoetpad

DOP en gemeente realiseren nieuw Schoorvoetpad

Sinds 14 februari is Berg aan de Maas weer een mooie wandelroute rijker! Het DOP heeft in samenwerking met gemeente Stein een nieuw Schoorvoetpad gerealiseerd. Het is heel fraai geworden. Dus als u weer eens een wandeling gaat maken neem dan eens het Schoorvoetpad dat...

Lees meer
Zelf ‘bouwen’ op Beatrixplein

Zelf ‘bouwen’ op Beatrixplein

Toekomstige inwoners die zelf projectontwikkelaar zijn bij de bouw van hun huizen. Of dat kan in Berg aan de Maas wordt de komende tijd onderzocht. De vernieuwende vorm van woningbouw heet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO zijn toekomstige...

Lees meer

Maandag 6 april 2020: Open brief van de burgemeester

Dit is de eerste keer dat ik me via een open brief tot u richt. Normaliter hebben we veel momenten van persoonlijk contact: bij een activiteit van een vereniging, op het terras, of zomaar even een praatje waar dan ook. Door de coronacrisis kan dat niet, terwijl juist...

DSM realiseert nieuw bospad Bergerweg richting Graetheide

De samenwerking tussen DSM, DOP Berg en DOP Urmond heeft ertoe geleid dat DSM op eigen kosten een nieuw bospad heeft gerealiseerd vanaf de Bergerweg richting Graetheide. De ingang aan de Bergerweg bevindt zich ter hoogte van de "Oude Baan" aan de noordzijde van de...

DOP en gemeente realiseren nieuw Schoorvoetpad

Sinds 14 februari is Berg aan de Maas weer een mooie wandelroute rijker! Het DOP heeft in samenwerking met gemeente Stein een nieuw Schoorvoetpad gerealiseerd. Het is heel fraai geworden. Dus als u weer eens een wandeling gaat maken neem dan eens het Schoorvoetpad dat...

Dinsdag 12 maart 2019: Informatieavond Wonen op het Beatrixplein

Hebt u interesse om op het Beatrixplein in Berg aan de Maas een eigen huis te bouwen of te huren? Kom dan op dinsdag 12 maart a.s. naar het MFC Berg aan de Maas. Wij beginnen om 19.30u. Deze informatiebijeenkomst gaat in hoofdzaak over bouwen op het Beatrixplein....

Vernieuwde trap tussen veerweg en Koningsberg officieel geopend!

DOP Berg aan de Maas heeft zich al een hele tijd ingezet om de slechte en gevaarlijke trap tussen de Veerweg en de Koningsberg opgeknapt te krijgen. Samen met gemeente Stein is een komplete vernieuwing van de trap inmiddels gerealiseerd. Op 7 december heeft de...

Werkgroep Leefbaarheid

Berg aan de Maas – Nattenhoven

Introductie

De werkgroep Leefbaarheid Berg – Nattenhoven is ontstaan toen het DOP vanuit de gemeente de vraag kreeg om te onderzoeken wat compenserende maatregelen voor de Leefbaarheid van ons dorp zouden kunnen zijn mocht tot sluiting van de basisschool uit Berg aan de Maas worden overgegaan. De werkgroep die zich hiermee ging bezighouden kwam al snel tot de conclusie dat sluiting van de basisschool een onacceptabele invloed zou hebben op de Leefbaarheid van ons dorp. De werkgroep heeft dat standpunt dan ook met verve verdedigd en inmiddels is mede door de activiteiten van de werkgroep de toekomst van onze basisschool veilig gesteld.

De werkgroep is van mening dat het DOP zich ook met de integrale Leefbaarheid van Berg en Nattenhoven moet bezighouden en zal in de nabije toekomst hun visie in dezen naar buiten brengen.

19 september 2017: Bewoners van Berg aan de Maas en Nattenhoven gaan voor behoud basisschool in Berg

Zo’n dikke 100 bezoekers  zijn gisteren  19 september op  uitnodiging van het DOP Berg aan de Maas en Nattenhoven bij elkaar gekomen in het MFC, om zich te informeren over de huisvesting van Basisschool de Avonturijn.  Al vanaf 2012 speelt deze kwestie in het dorp!

Het DOP in Berg was in het voorjaar 2017 door de gemeente benaderd om met een voorstel voor compenserende maatregelen te komen tav de leefbaarheid indien de school zou verhuizen naar een unilocatie buiten Berg.  Dit voorstel tav deze compenserende maatregelen zou toegevoegd worden  aan het vervolgonderzoek van  adviesbureau de ROgroep, welke  in opdracht van de gemeente een advies gaat uitbrengen met het oog op het te nemen besluit door de gemeenteraad.

Het DOP heeft deze vraag op constructieve wijze vormgegeven en een advies over compenserende maatregelen geformuleerd en bij de gemeente aangeleverd. Echter, tevens is aangegeven dat het DOP van mening is dat de school voor Berg behouden dient te blijven. Dit met het oog op de functie van de school voor  de leefbaarheid van Berg nu en in de toekomst.  Als kweekvijver voor het verenigingsleven, ontmoetingsplek in het dorp voor ouders en verzorgers van kinderen, als voorziening die het aantrekkelijk maakt om je als potentiele bewoner van Berg hier te vestigen, als verzamelplek van allerlei kind functies met het oog op het bevorderen van een gezond en ontwikkelingsgerichte omgeving voor kinderen en ouders.  Kortom, de school speelt een belangrijke rol als het gaat om het “Sociale Weefsel” van Berg zoals Jos Gijzen (zelf een onderwijsman in hart en nieren) dat gisteravond op de bewoners zo mooi zei! (Zie HIER de PowerPoint presentatie)

Vandaar dat het DOP deze avond had belegd en bewoners van Berg en Nattenhoven uitnodigde, om het DOP met mandaat te geven zich tegen een eventuele sluiting van de school in Berg te verzetten en te gaan voor behoud en renovatie van de school. Zo’n 90 aanwezige bezoekers hebben daar gisteren al gelijk mee ingestemd.  Hierdoor voelt het DOP zich gesteund in haar voornemen en zal ook in de toekomst haar stem in deze laten horen. Een gesprek met de verschillende fracties staat nog op het programma, alvorens de gemeenteraad  in november zich hierover uit zal spreken.

Via een link op www.1Berg.nl worden die bewoners van Berg die nog niet hebben getekend voor behoud van de school uitgenodigd hun stem te laten horen.

Doe de enquête op de DOP-pagina!

NOOT: Inmiddels heeft de coalitie van de gemeente Stein laten weten dat ze voor het behoud van de scholen in Urmond en Berg aan de Maas zijn. Zie HIER de open brief van DOS.

13 september 2017: Bericht in ViaStein

BERG KOMT IN ACTIE!

Als de nieuwe plannen van gemeente Stein doorgang vinden dreigt sluiting van Basisschool de Avonturijn in Berg aan de Maas. Vindt u ook dat de Avonturijn voor Berg aan de Maas behouden moet blijven? Wij, het DOP Berg-Nattenhoven, vinden in ieder geval van wel! Voor de leefbaarheid van Berg aan de Maas en Nattenhoven is een onderwijsvoorziening van levensbelang! Zonder schoolvoorziening is Berg aan de Maas als woonplaats voor jonge gezinnen minder aantrekkelijk en ligt vergrijzing op de loer. Wij willen de inwoners dan ook graag op de hoogte brengen van de huidige voornemens. Als DOP Berg-Nattenhoven willen we ons graag inzetten om een eventuele sluiting van de school tegen te gaan. Echter er dient een breed draagvlak te zijn voor het behoud van de basisschool. Dus bent u het met ons eens, laat dat dan ook merken en kom op dinsdag 19 september om 19:30 uur naar het MFC! Daar zullen we u informeren over de huidige stand van zaken.

Denkt u “Het zal wel niet zo’n vaart lopen” dan moeten we u toch teleurstellen! Momenteel loopt er een gemeentelijk onderzoek naar de scholen van Berg aan de Maas en Urmond.

Men heeft enkele opties:

    1. Renovatie van beide scholen.
    2. Nieuwbouw van beide scholen.
    3. Bouw van een zogenaamde unilocatie. Eén school voor Berg aan de Maas en Urmond in Urmond.

Wij willen duidelijk maken dat de laatste optie voor Berg aan de Maas en Nattenhoven geen optie is!

 

 

Werkgroep

Ruimtelijke Ordening

Introductie

Veiligheid en Leefbaarheid staan centraal bij onze werkgroep, en daar komt nogal wat bij kijken. Een beknopt overzicht van wat er zoal is bereikt, wat er loopt en wat nog gaat gebeuren.

Put Julianastraat- Steenweg

Komende uit de richting kerk is de put voor de verhoging te diep aangelegd. Ook de gemeente deelt deze mening. De kolk is met de aanzet van de asfaltmachine door het gewicht van de asfaltmachine naar beneden gedrukt. De kolk kan omhoog worden gehaald, maar zo’n reparatie blijf je altijd zien en is niet fraai. Bij start van fase 2 wordt de aannemer daarom gevraagd om de kolk te herstellen.

Trap Schoorvoetpad (bij kerk)

De gemeente gaat de slechte treden vervangen bij het groot onderhoud verhardingen (gereed medio augustus 2017).

Afrastering trap/Koningsweg

Langs de groene afrastering zijn Hedra(klimop) struiken geplaatst. De struiken worden door de bewoners en gemeente bijgehouden.

Kruispunt Obbichterstraat/Veerweg

Er is een “bliksemflits”- teken op het wegdek in de helling.

Drempel bij BeterWonen

De Drempel bij Beter Wonen, komende uit de richting Obbicht is onlangs bekeken of deze aan de eisen voldoet. Over de uitkomst wordt nog een nader overleg gepland.

Hoogebergerweg

Voorstel om de varkensrug vast te zetten in beton. Deze route is alleen bestemd voor fietsers en de lokale landbouwer. Het wachten is op de uitvoering door de gemeente.

Trap Veerweg

Inmiddels is deskundige hulp ingeroepen om de trap te inspecteren. Er is sprake van een gevaarlijke situatie. Ook de trapleuning wordt bekeken en moet waarschijnlijk worden vervangen. Dat past niet binnen het reguliere budget. Er wordt een projectplanning gemaakt met een kostenplaatje en dit wordt meegenomen in de begroting voor 2018. De begroting voor 2018-2021 wordt in november 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Negatief uitgebrachte adviezen door werkgroep

|► Negatief advies over het aanwijzen van de Koningsstraat als eenrichtingsweg om het verkeer te dwingen om te rijden naar de Veerweg voor de oversteek met het veer naar België. Mensen die naar de Koningsberg of het bovenste gedeelte van de Maasstraat moeten, zouden dan meer dan een km moeten omrijden.
|► Het aanwijzen van één camper parkeerplaats bij het veer. Gezien de adviezen van de Nederlandse Kampeerauto Club heeft de werkgroep negatief geadviseerd. De gemeente heeft dit advies naast zich neergelegd en heeft deze plaats aangewezen als kampeerautoplaats.

Werkgroep

Beatrixplein

Introductie

Voor wat betreft de ontwikkeling van het Beatrixplein kunnen we ondertussen wel stellen dat de realisatie van het definitieve plan nog wel enige tijd op zich zal laten wachten. Op een van de vorige dorpsbijeenkomsten bleek namelijk dat er mogelijk behoefte is aan woningen voor met name jongeren en alleen- staande ouderen in Berg aan de Maas en Nattenhoven. De werkgroep Beatrixplein wil daar graag over meedenken en onderzoekt de mogelijkheid van woningbouw op deze locatie. Zodra hierover meer bekend wordt, laten we het u weten.

Omdat bovendien de huidige toestand van het onverharde gedeelte van het Beatrixplein te wensen overlaat heeft het DOP besloten om in het voorjaar van 2018 de akkerrand begroeiing te vervangen door een net grastapijt. We zijn ervan overtuigd dat het Beatrixplein er in de overgangsfase naar een definitieve realisatie van het plan piekfijn uit gaat zien.

Werkgroep

Oostkant Julianakanaal

Introductie

Ook aan de oostkant van het Julianakanaal is men enthousiast om zich in te zetten voor de directe omgeving. Alle bewoners van de Louisegroeveweg en de Molenweg Zuid en enkele bewoners van de Molenweg Noord zijn inmiddels via de mail met elkaar verbonden. Het wachten is nog op de bewoners van de Molenweg Noord en Bergerweg om mee te doen, en zo samen sterk te staan.

Dit hebben we tot nu gedaan onder de DOP-vlag:
|► In een gesprek met de wethouder Hendriks en een ambtenaar van Algemene Dienst hebben we het gehad over renovatie van de Louisegroeveweg, de parkeerproblematiek aan de west- kant Molenweg Noord en het harde rijden op de Molenweg. Verder hebben we een buurtalarmapp gelanceerd en hebben we deelgenomen aan een overleg met politie en andere alarmapp- groepen.
|► Twee afgevaardigden van de werkgroep hebben de bijeen- komst over de fusie van de scholen bijgewoond.
|► Drie afvaldumpingen in het buitengebied zijn doorgegeven aan de Algemene Dienst.
|► We hebben een gesprek gehad met de gemeente over het beheer van de wegbermen in ons gebied.
|► In een gesprek met de stedenbouwkundige van de gemeente dhr Jennekens en Sandra Nijsten (ook gemeente) hebben we het gehad over de ruimtelijke ontwikkelingen in Bramert Noord en ten noorden van de Louisegroeveweg.
|► Inmiddels verzamelen we al weer enkele maanden zwerf- vuil en hebben we twee bewustwordingsborden “gooi geen afval in de berm” gemaakt en geplaatst.
|► Tegen de voorgenomen verbreding van de A2 is door ons een zienswijze ingediend.
|► We nemen deel aan de klankbordgroep Toekomstvisie Campus Chemelot.

Werkgroep

Speelvoorziening Nederheide

Introductie

Info volgt.

Contact

Stuur een bericht

3 + 12 =