Rij mee met de wensauto Berg a/d Maas

Rij mee met de wensauto Berg a/d Maas

Wensauto Berg aan de Maas vanaf 1 augustus 2017

Wensauto Berg aan de Maas is een auto voor maximaal zes passagiers waarvan de inzet door de bewoners, zélf op basis van vrijwilligheid, afhankelijk van vraag en behoefte wordt georganiseerd. De wensauto is een nieuwe vorm van vervoer in aanvulling op al bestaande vormen van kleinschalig (openbaar) vervoer, specifiek voor kleine kernen en het landelijke en verstedelijkte gebied. Naast een vorm van vervoer is de wensauto ook een experimenteel sociaal concept om bij te dragen aan de versterking van de sociale cohesie in een lokale gemeenschap en vergroting van de leefbaarheid in kleine kernen en wijken.

De wensauto Berg biedt vervoer van deur tot deur. U wordt aan huis opgehaald en direct naar uw bestemming gereden. Dat is onze service. De chauffeurs zijn hoffelijk en helpen de klant!

Ritten zijn o.a. mogelijk van & naar

treinstation Sittard-Geleen Oost en Lutterade
– Dorpsdagvoorziening Meers ‘Bie Gerda’, Urmonderhof, De Moutheuvel, Aelserhof
– crematorium Geleen, Glana Geleen, Hospice Geleen
– uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut
– bibliotheek, gemeentehuis
– winkelcentrum Stein, weekmarkt Stein, AH Elsloo en Grevenbicht
– dichtstbijzijnde bushalte
– treinstation Beek-Elsloo
– Makado Beek
– Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis Sittard-Geleen)
– familiebezoek in Berg, Urmond,  Stein, Nattenhoven,Obbicht, Elsloo, Limbrichterveld

Rijtijden en bestellen

Wensauto Berg rijdt elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. De wensauto kunt u minimaal een dag van te voren tussen 9.00 uur en 12.30 uur bestellen.

Rit bestellen bel (06 ) 24 85 49 05

Voor jong en oud

Inwoners die minder mobiel of zelfredzaam zijn, hebben bij het bestellen van een rit voorrang. Op deze manier levert Wensauto Berg aan de Maas een bijdrage aan langer zelfstandig wonen voor met name oudere inwoners van onze gemeente. Maar ook jongere mensen kunnen de wensauto bestellen (tussen 9.00 uur en 12.300 uur).

Prijs (enkele rit)

€ 1,50 per persoon omgeving Meers – Maasband – Veldschuur – De Weerd – Elsloo – Stein – Urmond – Berg – Nattenhoven, Obbicht en treinstation Beek-Elsloo.

€ 3,00 per persoon van of naar Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis) in Sittard-Geleen en overige plaatsen in Geleen, Beek, Sittard NS en Limbrichterveld.

Vergeet niet meteen de terugreis te reserveren!

Vragen?

Met vragen over het initiatief Wensauto Berg kunt u terecht bij Peter Lambrichts, coördinator wensauto Berg en Meers.
Bel (046) 426 33 95 of (06) 24 85 49 05.

Of kijk op:
www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl of
www.wensautomeers.nl 

Vrijdag 28 juli 2017: Opening brug Berg aan de Maas

Vrijdag 28 juli 2017: Opening brug Berg aan de Maas

Beste buurtbewoner, Het is zover! Na ruim een jaar gaat Brug Berg weer open voor het verkeer. Om dat te vieren nodigen we u graag uit voor de feestelijke heropening. Komende vrijdag 28 juli bent u vanaf 16.00 uur van harte welkom bij de brug aan de kant van Berg. De brug wordt feestelijk geopend. Zorg dat u daarvoor op de fiets komt, dan kunt u als één van de eersten voor het eerst over de vernieuwde brug fietsen! Ten slotte vindt om 16.45 uur een afsluiting met het Brigdefest naast café Knoors plaats.

We zien u graag op vrijdag 28 juli!

Gemeente Stein.

Gezamenlijke intentieverklaring gemeenten Maasmechelen en Stein voor brug over Maas

Gezamenlijke intentieverklaring gemeenten Maasmechelen en Stein voor brug over Maas

Sinds eind 2016 wordt op initiatief van het gemeentebestuur van Stein en in samenwerking met het gemeentebestuur van Maasmechelen de haalbaarheid onderzocht van een lichte brug tussen Belgisch en Nederlands Limburg. De beide gemeentebesturen kennen groot belang toe aan de totstandkoming van een verbinding voor voetgangers en fietsers over de Maas. De twee gemeenten werken nauw samen en hebben de duidelijke intentie om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken en uiteindelijk te komen tot realisatie van deze brug. Ter bevestiging van deze samenwerking hebben vertegenwoordigers van beide gemeentebesturen op 6 maart jl. een intentieverklaring ondertekend.

Verbinding

De beoogde brug in de strook Maasband / Meers en Maasmechelen wordt meer dan een brug; het is de nieuwe en inspirerende verbinding van de beide Limburgen zowel fysiek als symbolisch. Een brug biedt primair een oversteek, maar de uitstraling en functie gaan verder dan alleen dat. Verbinding is het sleutelwoord.

Beide Limburgen hebben veel gemeenschappelijk: cultureel, historisch en al eeuwenlang verkeren inwoners met elkaar in het Maasdal. De aanwezigheid van de karakteristieke Maasvallei is in de praktijk echter ook vaak een barrière gebleken: een rem op makkelijk en veilig verkeer, een grens voor toeristen en vooral voor inwoners van de aangrenzende kernen van de Maas die aan de overzijde willen winkelen, recreëren of studeren.

Schakel tussen recreatieve routes

De beoogde brug zal een belangrijke schakel vormen tussen Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. Daarbij is aansluiting vereist op alle grote routes in beide provincies zoals ook het Kolenspoor in Belgisch Limburg en de Leisure Lane in Nederlands Limburg. Deze verbinding is ook essentieel voor het kruisen van de Maas door scholieren, studenten, inwoners, toeristen en recreanten. Recent zijn de leden van de DOP’s (dorpsontwikkelingsprocessen) in Maasband en Meers geïnformeerd over de laatste de stand van zaken.

Op toeristisch/recreatief gebied vormt de brug zowel lokaal als regionaal een economisch waardepotentieel. Deze duurzame verbinding zal voor structurele toename van mobiliteit zorgen, hetgeen een stimulerend effect kan hebben op reeds aanwezige, maar ook toekomstige bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Draagvlak maatschappelijk relevante zaak

Voor dit initiatief is reeds een behoorlijk draagvlak aanwezig. De organisatie en de aanpak worden door beide gemeenten krachtig gesteund. Het gaat dan ook om een maatschappelijk relevante zaak die de sociale cohesie dient. De gemeente Stein heeft voor de realisatie 1 miljoen euro gereserveerd. Ook ontving de gemeente reeds een bijdrage uit de regio Westelijke Mijnstreek vanwege de recreatief/toeristische kansen die de brug kan bieden. De gemeente Maasmechelen verankerde in dit prille stadium nog geen concrete financiële middelen. Dankzij voorgaande grootschalige projecten heeft Maasmechelen expertise mét resultaat om bovenlokaal beschikbare middelen te zoeken én te bekomen. Uitgangspunt is een co-financiering te realiseren met toerisme Limburg en toerisme Vlaanderen.

26 november 2016: Uitnodiging open dag brug Berg aan de Maas

26 november 2016: Uitnodiging open dag brug Berg aan de Maas

Beste inwoner,

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen tijdens de open dag bij de brug in Berg a/d Maas op zaterdag 26 november tussen 13.30 en 16.30 uur. Bij de brug staat een tent waar u wordt ontvangen met een drankje en een hapje. De ingang is gesitueerd ter hoogte van het MFC Berg aan de Maas, Bergerweg 1.

Tijdens de open dag vindt een bezichtiging van de brug plaats en lichten medewerkers van Mourik de werkzaamheden toe.

In verband met de organisatie vragen wij iedereen om zich vooraf aan te melden door een mail naar info@gemeentestein.nl te sturen met als onderwerp: “Open dag Brug Berg aan de Maas.”

 

Nieuwsbrief

Over de projecten ‘Herinrichting Julianastraat – Raadhuisstraat’ en ‘Verbreding brug Berg aan de Maas’ worden regelmatig digitale nieuwsbrieven verzonden. Hierin staat actuele informatie over werkzaamheden en eventuele verkeersmaatregelen. Deze nieuwsbrief kunt u ook hier vinden.

Wil u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail naar info@gemeentestein.nl met als onderwerp: “Nieuwsbrief-Berg-Urmond.”

Gemeente Stein komt met nieuws over de brug

1berg-brug01Na een voorbereidingsperiode zijn we een kleine vijf maanden geleden als Combinatie Mourik-Dynniq (CMI) in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de renovatie van Brug Berg. Tijdens de eerste fase van de renovatie, de eerste twee maanden, zijn vooral werkzaamheden uitgevoerd om de brug veilig en goed bereikbaar te maken, de overlast voor de omgeving (scheepvaart en bewoners) te minimaliseren en afschermingsvoorzieningen in het kader van het milieu aan te brengen. In deze periode is de brug onder andere 1.3 meter opgevijzeld (t.b.v. de veilige doorstroming van de scheepvaart) en is er een hangsteiger onder de brug gemonteerd. Door deze voorzieningen is de gehele brug vanaf de onderzijde veilig bereikbaar en kan het lozen van vrijkomende stoffen op het oppervlaktewater geminimaliseerd worden. Nadat deze fase was afgerond en de voorzieningen aangebracht waren, konden de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden aan de brug van start gaan. De renovatiewerkzaamheden dienen, uitgaande van het oorspronkelijke ontwerp, voor de stabiliteit en veiligheid in een bepaalde volgorde te worden uitgevoerd. Als eerste is gestart met het slopen en verwijderen van het bestaande betondek. Hiervan hebben omwonenden mogelijk enige overlast ondervonden. Tijdens de werkzaamheden hebben wij echter op diverse locaties geluidsmetingen uitgevoerd waaruit bleek dat de werkzaamheden binnen de gestelde normen zijn gebleven. Uit de omgeving hebben wij dan ook nagenoeg geen vragen/opmerkingen 1berg-brug02ontvangen en 1/3 waar mogelijk hebben wij de planning zodanig aangepast dat de hinder geminimaliseerd is. Gelijktijdig aan bovenstaande werkzaamheden zijn bij Mourik Limburg B.V. in Echt de voorbereidings- en fabricagewerkzaamheden gestart voor de verstevigingsmaatregelen en fietspaden. Werkvoorbereiders en montagemedewerkers hebben op locatie veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de bestaande situatie en het inpassen van de nieuwe constructiedelen. Dit omdat tijdens de bouw van de brug (rond 1932) en de reparatie in 1946 (nadat deze in de oorlog was gesaboteerd), niet alle uitgevoerde wijzigingen in tekeningen zijn vastgelegd. Deze relatief “onzichtbare” werkzaamheden hebben erin geresulteerd dat de betreffende onderdelen met minimale overlast gemonteerd konden worden, in een relatief kort tijdsbestek van ongeveer twee weken tijdens de eerste fase. Bovendien is zo een positieve bijdrage geleverd aan de totale doorlooptijd van de werkzaamheden. Momenteel worden op locatie de nieuwe constructiedelen afgemonteerd. Ook is de steigerbouwer in de weer met het aanpassen van de steigerconstructie voor de conserveringswerkzaamheden. Nadat de steiger volledig is aangepast 1berg-brug03kunnen deze werkzaamheden gestart worden. Omdat het nieuwe betondek op de brugconstructie wordt gemonteerd, kunnen de bekistings- en wapeningswerkzaamheden pas gestart worden nadat de conserveringswerkzaamheden zijn afgerond. Als gevolg van het historische ontwerp, de beperkte ruimte/bereikbaarheid en de verschillende soorten werkzaamheden is de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden gebonden aan een bepaalde volgorde. In de planning is de optimale volgorde opgenomen, waarbij de werkzaamheden op een structurele en veilige wijze uitgevoerd kunnen worden in een zo kort mogelijk tijdsbestek.

Zie Nieuwsbrief 11