1berg-brug01Na een voorbereidingsperiode zijn we een kleine vijf maanden geleden als Combinatie Mourik-Dynniq (CMI) in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de renovatie van Brug Berg. Tijdens de eerste fase van de renovatie, de eerste twee maanden, zijn vooral werkzaamheden uitgevoerd om de brug veilig en goed bereikbaar te maken, de overlast voor de omgeving (scheepvaart en bewoners) te minimaliseren en afschermingsvoorzieningen in het kader van het milieu aan te brengen. In deze periode is de brug onder andere 1.3 meter opgevijzeld (t.b.v. de veilige doorstroming van de scheepvaart) en is er een hangsteiger onder de brug gemonteerd. Door deze voorzieningen is de gehele brug vanaf de onderzijde veilig bereikbaar en kan het lozen van vrijkomende stoffen op het oppervlaktewater geminimaliseerd worden. Nadat deze fase was afgerond en de voorzieningen aangebracht waren, konden de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden aan de brug van start gaan. De renovatiewerkzaamheden dienen, uitgaande van het oorspronkelijke ontwerp, voor de stabiliteit en veiligheid in een bepaalde volgorde te worden uitgevoerd. Als eerste is gestart met het slopen en verwijderen van het bestaande betondek. Hiervan hebben omwonenden mogelijk enige overlast ondervonden. Tijdens de werkzaamheden hebben wij echter op diverse locaties geluidsmetingen uitgevoerd waaruit bleek dat de werkzaamheden binnen de gestelde normen zijn gebleven. Uit de omgeving hebben wij dan ook nagenoeg geen vragen/opmerkingen 1berg-brug02ontvangen en 1/3 waar mogelijk hebben wij de planning zodanig aangepast dat de hinder geminimaliseerd is. Gelijktijdig aan bovenstaande werkzaamheden zijn bij Mourik Limburg B.V. in Echt de voorbereidings- en fabricagewerkzaamheden gestart voor de verstevigingsmaatregelen en fietspaden. Werkvoorbereiders en montagemedewerkers hebben op locatie veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de bestaande situatie en het inpassen van de nieuwe constructiedelen. Dit omdat tijdens de bouw van de brug (rond 1932) en de reparatie in 1946 (nadat deze in de oorlog was gesaboteerd), niet alle uitgevoerde wijzigingen in tekeningen zijn vastgelegd. Deze relatief “onzichtbare” werkzaamheden hebben erin geresulteerd dat de betreffende onderdelen met minimale overlast gemonteerd konden worden, in een relatief kort tijdsbestek van ongeveer twee weken tijdens de eerste fase. Bovendien is zo een positieve bijdrage geleverd aan de totale doorlooptijd van de werkzaamheden. Momenteel worden op locatie de nieuwe constructiedelen afgemonteerd. Ook is de steigerbouwer in de weer met het aanpassen van de steigerconstructie voor de conserveringswerkzaamheden. Nadat de steiger volledig is aangepast 1berg-brug03kunnen deze werkzaamheden gestart worden. Omdat het nieuwe betondek op de brugconstructie wordt gemonteerd, kunnen de bekistings- en wapeningswerkzaamheden pas gestart worden nadat de conserveringswerkzaamheden zijn afgerond. Als gevolg van het historische ontwerp, de beperkte ruimte/bereikbaarheid en de verschillende soorten werkzaamheden is de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden gebonden aan een bepaalde volgorde. In de planning is de optimale volgorde opgenomen, waarbij de werkzaamheden op een structurele en veilige wijze uitgevoerd kunnen worden in een zo kort mogelijk tijdsbestek.

Zie Nieuwsbrief 11