Vrienden van de Kerk

Maandag 10 februari hebben we in de kerk van Berg en Nattenhoven de plannen toegelicht voor de toekomst van onze kerk. Hierbij heeft Guus Janssen (docent Klassieke Talen) ons meegenomen naar de historie en laten zien dat de kerk van Berg aan de Maas zich door de jaren heen ontwikkeld heeft tot de kerk die het nu is.

Die toekomst van onze kerk hangt echter momenteel aan een dun draadje. Dit heeft vooral met de financiën te maken. Onze kerk (en dit geldt ook voor andere kerken) is helaas niet rijk. We zijn als kerk en parochie zelfvoorzienend. Kosten moeten afgedekt worden door inkomsten en die zijn er op dit moment onvoldoende. Dat betekent dat we een nieuwe weg in willen slaan om deze toekomst zeker te stellen.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit haalbaar is. We vinden dat we de kerk niet verloren moeten laten gaan, niet als gebouw maar ook niet als verbindende factor in ons dorp.

  • We willen de H. Missen en met name de themamissen (Katholieke feestdagen, Augst, Carnaval, etc.) beter laten aansluiten bij de interesses en wensen van onze inwoners;
  • We streven naar een nauw samenwerking met verenigingen. Voor een deel gebeurt dit inmiddels naar tevredenheid: DOP, school, Harmonie, Lombokkers, Augst, Zangkoor. We hebben elkaar hard nodig en uiteraard is dit tweerichtingsverkeer;
  • Meer flexibiliteit bieden bij uitvaarten, huwelijk, doop, etc. Hoe ver onze parochie met deze flexibiliteit kan en wil gaan bepalen we in nauw overleg met Pastoor en het kerkbestuur;
  • De kerk inzetten voor niet-kerkelijke activiteiten (kunst, muziek, lezingen) waarbij we gebruik gaan maken van gemeentelijke subsidies;
  • Buiten activiteiten (bv open lucht kerkdienst met aansluitende lunch).

Het eerste doel dat we nastreven is het financieel gezond maken van onze parochie. Dat is namelijk randvoorwaardelijk voor alle vervolgstappen. Hierbij gaan bovenstaande activiteiten ons helpen maar we hebben meer inkomsten nodig. Daarom is afgelopen maandag het concept ‘Vrienden van de Kerk’ geïntroduceerd. Hiermee hopen we een breder publiek geïnteresseerd te krijgen voor eenmalige maar vooral ook structurele sponsoring. Onze kerk is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een bijdrage aan onze kerk een belastingvoordeel kan opleveren. Vragen hierover kunt u ons altijd stellen. Een vriend van de kerk heeft daarnaast dezelfde rechten als de huidige betaler van gezinsbijdrage. Ook dit willen we graag toelichten.

Vriend van de kerk worden? rek.nr.: NL90 RABO 0105 9002 22 o.v.v. Vriend van de Kerk

We vragen daarom alle inwoners van Berg en Nattenhoven om het behoud van onze kerk en waar de kerk voor staat, te steunen. Onze kerk is Rooms Katholiek maar je hoeft niet gelovig te zijn om een bijdrage te willen leveren aan het behoud van het kerkgebouw voor onze gemeenschap. De Katholieke kerk staat voor tradities, normen en waarden die een breder publiek aanspreken. Met name deze inwoners willen we aan ons verbinden. De katholieke kerk staat voor een bepaalde manier van leven: ‘sociale leefregels’ en ‘zorgen voor elkaar’. Daar willen we als adviescommissie invulling aan gaan geven. Door op langere termijn deze waarden in onze gemeenschap te stimuleren en faciliteren. Elke vorm van hulp die u ons hierbij kunt geven, financieel maar ook ‘in natura’ is hierbij van harte welkom.

Door een nieuwe fase in te gaan met onze kerk en parochie zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen op specifieke gebieden. Het onderhoud van het gebouw en het kerkhof blijft uiteraard nodig. Daarnaast zoeken we ook inwoners die het leuk vinden om te organiseren, ervaring hebben met social media, met communicatie in de brede zin, met het opzetten maar ook het invullen van ‘pastoraal werk’. Alle hulp is welkom.

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Jo Mevis (06 30757338) of Manon Wenmekers (06 108 96 106).